Priznané postavenie chráneného pracoviska

Vážení klienti,

Naša advokátska kancelária má od 04.01.2019 priznané postavenie chráneného pracoviska v zmysle ustanovenia §55 zákona 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Povinnosti zamestnávateľov zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím
V zmysle ustanovenia písm. d), ods. (1) §63 Zákona, každý zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 20 zamestnancov, je povinný zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím, ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vedie v evidencii uchádzačov o zamestnanie občanov so zdravotným postihnutím, v počte, ktorý predstavuje 3,2 % z celkového počtu jeho zamestnancov.
Zamestnávateľ, ktorý nezamestnáva určený povinný podiel počtu občanov so zdravotným postihnutím, je povinný odvádzať štátu odvody ustanovené Zákonom (za každého občana, ktorý mu chýba do splnenia povinného podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím, vo výške 0,9-násobku celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR v zmysle Zákona).

V zmysle Zákona však povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím alebo platiť namiesto toho odvody, môže zamestnávateľ plniť aj zadaním zákazky občanovi so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.
Zákon zároveň stanovuje limit na splnenie tejto podmienky a to tak, že výška zákazky na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím je 0,8-násobok celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR v zmysle Zákona (za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom zamestnávateľ plní túto povinnosť zadaním zákazky občanovi so zdravotným postihnutím).

V prípade potreby akýchkoľvek doplňujúcich informácií alebo poskytnutia súčinnosti z našej strany nás prosím neváhajte v tomto smere kontaktovať